Дом на културата „Мара Белчева“ е открит през 1989 г. и именуван на севлиевската поетеса Мара Белчева. През годините той се утвърди като център на културния живот в Община Севлиево, като място за срещи с изкуството и с изявени творци, както на професионалното поприще, така и на любителското. Със своята зала с 560 места, театрална сцена и добро сценично оборудване, репетиционни, гримьорни, две камерни зали, голяма изложбена площ домът посреща творчески колективи от страната и чужбина. В залите и фоайето на Дома на културата има постоянни художествени експозиции на художниците Илия Пейков, Николай Панайотов, Евгени Босяцки, Пенчо Кулеков. Мара Белчева е родена в семейството на Иваница хаджи Ангелов, внучка на Хаджи Ангел Иванов – Севлиевеца. Завършва средно образование в Търново. Следва във висш девически институт във Виена. Учителства в Русе и София. След убийството на съпруга й министър Христо Белчев (1891 г.) следва филология във Виена. Междувременно е поканена за придворна дама. От 1903 г. е близка с Пенчо Славейков, чийто жизнен път споделя до смъртта му. По време на Междусъюзническата война (1913 г.) е милосърдна сестра и учителка в София. Белчева е поетеса и преводачка с широки културни интереси. Публикува стихове от 1907 г. Неголямото й по обем творчество е неповторимо индивидуално в историята на българската „женска“ поезия. Духовно обогатена от общуването си с големия български поет, Белчева създава интимна лирика на нежните чувства и размисли.

House of Culture ‘’Mara Belcheva’’ is founded in 1989. It is named Mara Belcheva to a poetess from Sevlievo. During the years the house of culture win recognition as a cultural center in Sevlievo, as a place for meeting with an art or with famous creative artists, both in the professional path and as an amateur. House of Culture disposes of big hall seated for 560, stage with a good stage equipment,rehearsals, dressing-rooms, 2 halls of a camera, big exhibition space where it receives groups of creative artists from all over the world. . Artistic displays from Ilia Peikov, Nikolai Panaiotov, Evgeni Bosyatski and Pencho Kulekov are often organized in the halls and foyer of the House of the Culture. Mara Belcheva was born in the family of Ivanitsa hadji Angelov, who is a granddaughter of HAdji Angel Ivanov- The man of Sevlievo. The poetess finished her education in Veliko Tarnovo. After that she studied in high girls’ institute in Vienna. . Mara Belcheva was a teacher in Ruse and Sofia. She studied philology in Vienna after the murder of her husband- minister Hristo Belchev. Meanwhile she was invited to be a maid of honour. Since 1903 she was the beloved of Pencho SLaveikov, whose life course she shared with him. During the Second Balkan Wars Mara Belcheva is a merciful nurse and teacher. Belcheva was a poetess and translator with a sweeping cultural interests. Since 1907 she published verses. Her works even not too much are unique and individual in the history of Bulgarian poetry of women. Pencho Slaveikov stocked Belcheva’s mind with knowledge whereupon she created an intimate lyric poetry of tender feelings and thoughts.

Das Kulturhaus „Mara Belcheva” wurde 1989 eröffnet und ist der Dichterin aus Selievo Mara Belcheva benannt. Im Laufe der Zeit hat es sich als Zentrum des Kulturlebens in der Gemeinde Sevlievo, als ein Ort für Treffen mit der Kunst und mit berühmten Künstlern bestätigt. Mit seinem Saal mit 560 Plätzen, Theaterbühne und guter Technik, Proberäumen, Garderoben, zwei Kammerräumen, einer großen Ausstellungsfläche nimmt das Haus Кünstlerkollektive aus dem In- und Ausland auf. In den Räumen und in dem Foyer des Kulturhauses sind Dauerausstellungen der Künstler Ilya Peykov, Nikolay Panayotov, Evgeni Bosyatski, Pentscho Kulekov ausgestellt. Mara Belcheva wurde in der Familie von Ivanitsa Hadzhi Angelov geboren. Sie war Enkelin von Hadzhi Angel Ivanov. Sie war Lehrerin in Russe und Sofia. Von 1903 war sie eng mit Pentscho Slaveykov, deren Lebensweg sie bis zu seinem Tod teilte, befreundet. Belcheva war eine Dichterin und Übersetzerin mit breiten Kulturinteressen. Ihr kleines Schaffen ist als einzigartig in der Geschichte der bulgarischen „weiblichen” Poesie bezeichent. Sie war von dem Umgang mit dem großen bulgarischen Dichter geistig bereichert.

Информация об этом объекте еще не доступна на русском языке. Вы можете пойти на локацию и узнать больше или прочитать ее на английском.

По инициатива на: Обществен дарителски фонд - Габрово, Ротари клуб - Севлиево, Интеракт клуб - Севлиево

С подкрепа на: Фондация "Работилница за граждански инициативи"

Initiated by: Public donor fund - Gabrovo, Rotary Club Sevlievo, Interact Club Sevlievo

With the support of: Workshop for Civic Initiatives Foundation

Initiiert von: Öffentlicher Spenderfonds - Gabrovo, Rotary Club Sevlievo, Interact Club Sevlievo

Mit der Unterstützung von: Workshop für Civic Initiatives Foundation

Начатый: Общественные донорские средства - Габрово, Rotary Club Севлиевo, Interact клуб Севлиево

При поддержке: Фонда "Семинар для Гражданских Инициатив"