Дан Колов – това е име, което и днес е известно на всеки. Дончо се ражда на 26 декември 1892 г. След ранната смърт на баща си малкото селско момче тръгва на гурбет в Унгария, още ненавършило 13 години. В края на октомври 1909 г. Дончо Колев Тревненски пристига в Америка с надеждата за по-добро бъдеще в „страната на неограничените възможности”. Без образование и квалификация, той е принуден да се захваща с най-тежката работа. Млад и видимо силен физически, Дончо скоро изпитва първата тръпка от голяма победа – първо в любителска среща, а след това срещу професионален борец. По време на първото чуждестранно турне в Япония пред неудържимата му сила и ловкост отстъпва дори кумирът на японците Джики Хиген. Следващото дълго турне започва с Аржентина и Бразилия. Следва Китай, където победата над борец, наричан „Геният на борбата”, е поредната, с която се утвърждава световната му слава. Гастролира и в Африка. Славата вече работи за него, той е смятан за непобедим. До края на кариерата си не успява да си уреди двубой с носителя на световната титла Джим Лондос, който всячески избягва среща с могъщия българин. През лятото на 1933 г. той пристига във Франция и с това започва златният период от неговата кариера. Многократно му предлагат да приеме американско поданство, но той е непреклонен: „Не мога да се откажа от България никога”. С българското си име и гражданство побеждава навсякъде „Всички ме познават. Аз съм Дан Колов” – има основание да заяви нашият земляк преди триумфалното си завръщане в Родината. Скоро след това с победа над Анри Деглан става европейски шампион по свободна борба и носител на диамантения пояс. Великият Дан Колов издъхва, ненавършил 48 години, на 27 март 1940 г. победен от нелечимата по това време туберкулоза. Погребан е в двора на църквата в родното му село Сенник, където легендарният исполин намира покой.

Dan Kolov – this is a name, that even nowadays is well-known. Doncho is born on December 26th 1892. After the early death of his father, the young boy goes abroad to make a living in Hungary, not even 13 years old. At the end of October 1909 Doncho Kolev Trevnenski arrives in America with the hope of a better future in „the country of the unlimited opportunities”. Without an education, qualification, he is forced to do the hardest work. Young and visibly having physical strength Doncho soon experiences the first of the first victory – firstly in a dillentantish meeting, and then in a professional fighter. During his first tour in Japan in front of his strength and agility steps back even the idol of Japanese Jicki Higen. His next long tour starts from Argentina and Brazil. The following is China, where the victory over a boxer called „The genius of fight’’ is the serial, which ratifies his world-known glory. He tourns in Africa as well. The glory is not enough for him. He believes himself to be invincible. Until the end of his career he doesn’t manage to arrange a fight with the winner of the world tittle Jim Londos, who by all means avoid a fight against the powerful Bulgarian. During the summer of 1933 he arrives in France and this marks the beginning of a golden stage of his career. Repeatedly he is being offerred to accept American citizenship, but he is relentless: „I cant’never refuse Bulgaria’’. With his Bulgarian name and citizenship he wins victory everywhere. “Everebody knows me. I’m Dan Kolov’’- has a reason to announce our fellow countryman before his trumph return in the Motherland. Soon after this with the victory over Andry Deolan he becomes an European champion of free wrestling and a winner of the diamond belt. The great Dan Kolov dies, not turned 48 years on March 27th 1940, defeated by the incurable at that time consumption. He is burned in the yard of the church in the village he was born in-Sennik, where the legendary giant finds peace.

Dan Kolov - das ist der Name, der heute jedem bekannt ist. Doncho wurde am 26 Dezember 1892 geboren. Ende Oktober 1909 kam Dancho Kolev Trevnenski nach Amerika mit der Hoffnung auf eine bessere Zukunft in dem “Land der unbegrenzten Möglichkeiten”. Jung und sichtbar körperlich stark, emfpund er das Gefühl von dem großen Sieg - zuerst in einem Amateur-Treffen, und dann gegen einen Profi-Кämpfer. Während seiner ersten Reise in Japan tritt sogar das japanische Idol Dzhikia Hygiea vor seiner unaufhaltsamen Kraft und Beweglichkeit Rückzug. Dann kam China, wo der Sieg über einem Ringer namens “Das Genie des Kampfes” seinen Weltruhm bekräftigte. Der Ruhm arbeitete schon für ihn, er war als unbesiegbar gehalten. Man bat ihm vielmals amerikanische Staatsbürgerschaft an, aber er war unnachgiebig: “Ich kann auf Bulgarien nicht verzichten”. Mit seinem bulgarischen Namen und Nationalität siegte er überall. Der große Dan Kolov starb am 27. März 1940 noch nicht mit 48 Jahren an damals unheilbarer Tuberkulose. Er wurde auf dem Friedhof in seinem Heimatdorf Sennik begraben, wo der legendäre Riesen Frieden fand.

Дан Колов – Эта имя человека, которое даже сегодня известно всем. Дончо родился 26 декабря 1892 года. В конце октября Дончо Колев Тревненский приезжает в Америку с надеждой на лучшее будующее в государство неограниченных возможностей”. Молодой и заметно физически сильный, Дончо скоро испытал вкус большой победы – сначала в любительском матче, а потом в матче с професиональным борцом. Перед его неудержимой силой и ловкостью не может устоять даже кумир японцев Джики Гиген. Следует Китай, где победа „Гения борьбы” является очередной, которая утверждает его мировую славу. Гастролирует по всему миру. Слава уже работает на него, его считают непобедимым. Ему многократно предлагают американское гражданство, но он – непреклонен: „Я не могу никогда отказаться от Болгарии”. Вскоре после етого он становится европейский чемпионом и носителем алмазною пояса. Дан Колов уходит с этого мира 27-го марта 1940-ого года, побежденныи неизлечимой болезнем того времени – туберколузом. Он покоится во дворе деревенской церквы в своем родном деревне Сенник.

По инициатива на: Обществен дарителски фонд - Габрово, Ротари клуб - Севлиево, Интеракт клуб - Севлиево

С подкрепа на: Фондация "Работилница за граждански инициативи"

Initiated by: Public donor fund - Gabrovo, Rotary Club Sevlievo, Interact Club Sevlievo

With the support of: Workshop for Civic Initiatives Foundation

Initiiert von: Öffentlicher Spenderfonds - Gabrovo, Rotary Club Sevlievo, Interact Club Sevlievo

Mit der Unterstützung von: Workshop für Civic Initiatives Foundation

Начатый: Общественные донорские средства - Габрово, Rotary Club Севлиевo, Interact клуб Севлиево

При поддержке: Фонда "Семинар для Гражданских Инициатив"