Внушителната сграда в центъра на града и днес носи името на своя дарител. Тя е построена през 1844 г. за училищна сграда, която може да побере нарасналия брой желаещи да се учат севлиевски деца. Средствата за нея осигурява изцяло Хаджи Стоян Николов, градски първенец и богат търговец, който през 1925 г. е дарил средства и за построяване на килийно училище. Достойният българин определя част от собственото си дворно място, отделя от личните си средства около 60 хиляди гроша и през 1842 г. строежът започва. През 1844 г. голямата и представителна сграда в общи линии е завършена.

Едно от първите български светски училища по българските земи, Хаджистояновото училище има и своя достоен пръв учител. За първата учебна година Хаджи Стоян поканил младият Петко Рачев Славейков. Обучението се провеждало по съвременната взаимоучителна метода, малките ученици изучавали българска и свещена история, аритметика, пеене, гимнастика и други предмети, полагали годишен публичен изпит. В продължение на десетилетия тук получили своето образование поколенията млади севлиевци, организирали и провели Априлското въстание в Севлиевския край, а след това изградили свободна България. След Освобождението в града започва изграждането на нови, по-съвременни училищни сгради и Хаджистояновото училище получава ново предназначение. От средата на ХХ век то е основна сграда на Исторически музей Севлиево.

Днес тук са разположени постоянните музейни експозиции „Археология” и „Севлиевският край през Възраждането”. Сред експонатите в експозиция „Археология” има ценни образци, някои от които често са включвани в национални изложби, които представят нашата история и култура извън пределите на България. В зала „Възраждане” будят възхита отбрани експонати на възрожденското ни изкуство, както и свети реликви от времето на борбата за национално освобождение. В специална зала музейните уредници експонират временни изложби по различни поводи и теми, с които провокират интереса на своите посетители от близо и далеч.

The impressive building in the city center today bears the name of its grantor. It was built in 1844 for a school building that can accommodate the increased number of Sevlievo’s children who wanted to learn. Hadji Stoyan Nikolov provides the means, city leader and wealthy merchant, who in 1925 donated funds for the church school. The decent Bulgarian determined part of his own yard, separated from their personal funds about 60 000 Penny and in 1842 the construction began. In 1844 the large and representive building is basically completed. One of the first Bulgarian secular schools in Bulgarian lands, Hadjistoyanov school has their worthy first teacher. For the first school year Hadji Stoyan invited Petko Rachev Slaveikov. The teaching is conducted on the modern mutual instruction method, younger students studied Bulgarian and sacred history, arithmetic, singing, gymnastics and other subjects and in the end of the year they had a public exam. For decades there has educated generations of young Sevlievo citizens, organized and conducted the April Uprising in Sevlievo and then built the free of Bulgaria. After the liberation, in the city begins construction of new, modern school buildings and Hadjistoyanov school gets a new purpose. Since XX century Hadjistoyanov school is the main building of the Historical Museum of Sevlievo. Today there are permanent museum exhibitions "Archaeology" and "Sevlievo during the Renaissance." Among the exhibits in the exhibition "Archaeology" there are valuable specimens, some of which are often included in national exhibitions that represent our history and culture outside Bulgaria. In the hall "Renaissance" arouse admiration selected exhibits of our art and holy relics from the time of the struggle for national liberation. In a special room museum curators exposed temporary exhibitions on different occasions and topics that provoke the interest of its visitors from near and away.

Das beeindruckende Gebäude im Stadtzentrum trägt den Namen seines Stifters. Es wurde im Jahre 1844 als Schulgebäude gebaut, das die zugenommene Anzahl der Kinder aus Sevlievo, die lernen wollten, aufnehmen konnte. Das Geldmittel wurde nur von Hadji Stoyan Nikolov bereitgestellt. Er war ein reicher Kaufmann, der im Jahr 1925 Geldmittel für den Bau einer Schule spendete. Die Hadjistoyanov Schule war eine der ersten bulgarischen gesellschaftlichen Schulen in Bulgarien. Sie hatte einen würdigen ersten Lehrer. Hadji Stoyan lud zum ersten Schuljahr den jungen Petko Rachev Slavejkov ein. Nach der Stadbefreiung begann der Bau von neuen, moderneren Schulgebäuden und der Hadjistoyanov Schule wurde einen neuen Zweck zugewiesen. Ab der Mitte des 20. Jahrhunderts wurde sie ein Hauptgebäude des Historischen Museums von Sevlievo.

Информация об этом объекте еще не доступна на русском языке. Вы можете пойти на локацию и узнать больше или прочитать ее на английском.

По инициатива на: Обществен дарителски фонд - Габрово, Ротари клуб - Севлиево, Интеракт клуб - Севлиево

С подкрепа на: Фондация "Работилница за граждански инициативи"

Initiated by: Public donor fund - Gabrovo, Rotary Club Sevlievo, Interact Club Sevlievo

With the support of: Workshop for Civic Initiatives Foundation

Initiiert von: Öffentlicher Spenderfonds - Gabrovo, Rotary Club Sevlievo, Interact Club Sevlievo

Mit der Unterstützung von: Workshop für Civic Initiatives Foundation

Начатый: Общественные донорские средства - Габрово, Rotary Club Севлиевo, Interact клуб Севлиево

При поддержке: Фонда "Семинар для Гражданских Инициатив"