Атанас Москов е роден на 28 август 1903 година в Севлиево, един от центровете на социалдемокрацията, към идеите на която се приобщава още в ранната си младост. Следва в София право и дипломация. Секретар е на Младежкия социалдемократически съюз. След 1927 година се установява в Брюксел, където свързва живота си с белгийката Рене Вилме и подготвя докторска дисертация по международно право. Член е на Изпълнителния комитет на Социалистическия интернационал. През 1937 година Атанас Москов се връща в София, избиран е за народен представител, преподава и в Софийския университет. След Девети септември 1944 година, като един от лидерите на опозицията е изпратен в лагер в Белене. През ноември 1953 година е освободен и въдворен в родния си град. На 26 ноември 1989 година. Българската социалдемократическа партия е възстановена, като Москов става неин председател, а по-късно почетен председател. Десетки политици на новото време го посещават в скромния му дом, наричан още приживе на доктора заради несломимият му свободолюбив дух „Замъкът на свободата”. Атанас Москов е провъзгласен за почетен гражданин на родния си град през 1994 година. Умира в Севлиево през 1995 година. Домът му в края на града е превърнат в музей, в който са съхранени вещите и книгите на „Мъдрецът от нивята“, както го наричаха мнозина.

Atanas Moskov was born on 28th August, 1903 in Sevlievo, one of the centers of social democracy, to which ideas he associate from early age. He followed law and diplomacy in Sofia. He was the secretary of the Youth Socialdemocracy Union. After 1927 he settles in Brussels, where he binds his life with the Belgian woman Rene Vilme. After 1927, he settled in Brussels, where he bound his life with the Belgian woman Rene Velme. He was a member of the committee of the Socialdemocracy International. In 1937, Atanas Moskov returned back to Sofia, he was chosen for a public representative and teach at the University of Sofia. After 9th September 1944, as one of the leader of the opposition, he was sent to a camp in Belene. In November 1953, he was set free in his birth town. On 26th November 1989, the Bulgarian Socialdemocracy Union was restored and Moskov became the president of it. Hundreds of politics visited him in his small home, also called because of the doctor's inflexible spirit "The castle of Freedom". Atanas Moskov was proclaimed for an honorable citizen of his birth town in 1944. He died in Sevlievo in 1995. His home at the end of the town was turned into a museum, in which are conserved the items and books of "The man of the fields", as many called him.

Atanas Moskov wurde am 28. August 1903 in Sevlievo geboren. Nach 1927 ließ er sich in Brüssel nieder, wo er sein Leben mit der Belgierin Rene Vilma zusammenband und eine Doktorarbeit im internationalen Recht vorbereitete. Im 1937 kehrte Atanas Moskov nach Sofia zurück. Er war zum Volksvertreter ausgewählt und unterrichtete an der Universität Sofia. Am 26. November 1989 wurde die Bulgarische Sozialdemokratische Partei wiederaufgebaut. Dutzende von Politikern der Neuzeit besuchten ihn in seinem bescheidenen Haus. Wegen seines unbeugsamen freiheitsliebenden Geistes wurde es “Die Burg der Freiheit” genannt. Er starb in Sevlievo im Jahr 1995. Sein Haus am Rande der Stadt wird in ein Museum umgewandelt. Dort sind die Sachen und die Bücher des “Weisen der Felder”, wie ihn viele nannten, bewahrt.

Информация об этом объекте еще не доступна на русском языке. Вы можете пойти на локацию и узнать больше или прочитать ее на английском.

По инициатива на: Обществен дарителски фонд - Габрово, Ротари клуб - Севлиево, Интеракт клуб - Севлиево

С подкрепа на: Фондация "Работилница за граждански инициативи"

Initiated by: Public donor fund - Gabrovo, Rotary Club Sevlievo, Interact Club Sevlievo

With the support of: Workshop for Civic Initiatives Foundation

Initiiert von: Öffentlicher Spenderfonds - Gabrovo, Rotary Club Sevlievo, Interact Club Sevlievo

Mit der Unterstützung von: Workshop für Civic Initiatives Foundation

Начатый: Общественные донорские средства - Габрово, Rotary Club Севлиевo, Interact клуб Севлиево

При поддержке: Фонда "Семинар для Гражданских Инициатив"